Zber broskýň v Cabaji

Zber broskýň v CabajiZber broskýň v CabajiZber broskýň v CabajiZber broskýň v CabajiZber broskýň v CabajiZber broskýň v Cabaji

Zber broskýň v Cabaji

Na snímke zber broskýň v ovocnom sade Cabaj v okrese Nitra v piatok 11. augusta 2017.